Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık

Osm. Dev. Kült. ve Uyg. Bölüm 3

 

Eyalet Askerleri

》Eyalet askerlerinin en kalabalık bölümü Tımarlı Sipahiler.

》Sınır ve uçlarda bulunan atlı birlikler Akıncılar.

》Sınırlardaki şehir ve kasabaları koruyanlar Gönüllüler.

》Sınır boylarında bulunan, kaleleri koruyanlar Beşliler.

》Bekar erkeklerden oluşup savaşta yeniçerilerin önünü açanlar Azaplar.

》Ordunun geri hizmetinde bulunup yol açan ve köprüleri tamir edenler Yayalar ve Müsellemler.

》Sınırları koruyan hafif süvari birlikler Deliler.

》Ordunun su ihtiyacını karşılayanIar Sakalar.

Donanma

》İlk Osmanlı donanması Karesioğulları Beyliğinin Osmanlı topraklarına katılmasıyla.

》Deniz Subayı Reis. Askerleri Levent, Azap.

Tersaneler İstanbul, Rusçuk, Sinop, Süveyş, Gelibolu, İzmit, Basra.

Hukuk ve Yargı

》Osmanlı Devleti’nin temeli Şer-i Hukuk ve Örfi Hukuk.

》Padişah ağzından yazılan örfi kanunlar, Ferman aracılığıyla.

》Şeri hukuku çıkarmak ve yorumlamak Şeyhülislam ve Kadılar tarafından.

Osmanlı Toplum Yapısı

Saray halkı: Seyfiye, İlmiye, Kalemiye.

  • Seyfiye:  Sadrazam, vezirler, beylerbeyi ve sancak beyleri. Bu sınıfın tabanında ise kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahiler.
  • İlmiye: Şeyhülislam, kazasker, kadı, müftü, müderris, imam, müezzin ve medrese öğrencileri.
  • Kalemiye: Defterdar, nişancı, reisülküttap ve divan katipleri.

》Osmanlı Devleti’nde yönetilenler, Müslümanlar ve Gayrimüslimler olmak üzere millet sistemine ayrıldı.

》Sosyal yardımlaşma alanında vakfedilen mala Mevküf, vakfın kuruluş belgesi Vakfiye, yöneticisi Mütevelli.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.