Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Islahatları

Osmanlı Dağ. Islahatl. Bölüm 2

 

Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları

》Çiftçiye destek için Mithat Paşa tarafından Memleket Sandıkları kuruldu.

Galatasaray Sultanisi açıldı.

Darülfünun açıldı.

Robert Koleji açıldı.

Darüşşafaka kuruldu.

Kız Öğretmen Okulları açıldı.

Düstur Dergisi yayınlandı.

Kanuni Esasi (I. Meşrutiyet) 1876

》II. Abdülhamit zamanında Jön Türkler ilan ettirdi.

Nedenleri

》Devleti dağılmaktan kurtarmak.

》Balkanlar’da yaşanan azınlık isyanlarını önlemek.

》Rusya’nın Balkan nüfuzunu dağıtmak.

Maddeler

》Yasama Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisindedir.

》Ayan üyeleri padişah tarafından ölene dek kalma koşuluyla seçilir.

》Yürütme padişah başkanlığında Heyet-i Vükela‘ya aittir.

》Hükümet padişaha sorumludur.

》Herkes kanun önünde eşittir.

》Kanuni Esasi ilk yazılı anayasa özelliğindedir.

Kısıtlı da olsa halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir.

》II. Abdülhamit 93 Harbini gerekçe göstererek 1878′de Mebuslar Meclisi’ni süresiz olarak kapatmıştır. Böylece Kanun- i Esasi de yürürlükten kalkmıştır.

İstibdat (Baskı) Dönemi

》II. Abdülhamid’in Mebuslar Meclisi’ni yürürlükten kaldırmasından 1908 yılına kadar sürmüştür.

Basına sansür uygulandı.

》Cemiyet ve parti kurulması yasaklandı.

Teşkilat-ı Mahsusa kuruldu.

II. Meşrutiyet

》1908 yılında II. Abdülhamit zamanında ilan edildi.

》İlanında İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili oldu.

》1908′de İngiltere ve Rusya, Reval Görüşmesinde Osmanlı’yı parçalama kararı aldı.

》Bu karar doğrultusunda toprak bütünlüğünü korumak amacıyla ilan edildi.

》II. Meşrutiyetin ilanı sürecindeki karışıklıktan faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

İlk siyasi partiler kuruldu ve çok partili sisteme geçildi.

II. Meşrutiyete karşı olanlar tarafından ayaklanma çıktı.

》Bu ayaklanma 31 Mart Vakası. Mevcut rejimi değiştirmeye yönelik ilk ayaklanmadır.

Kanuni Esasi’de 1909′da yapılan değişikliklere göre;

》Padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi gitgide zorlaşmıştır.

》Meclisin yetkilerinden birçoğu padişahın yetkilerinden üstün duruma gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Akımlar

Batıcılık: Lale Devri, Tanzimat Dönemi.

Osmanlıcılık: I. Meşrutiyet Dönemi.

İslamcılık: İstibdat Dönemi.

Türkçülük: II. Meşrutiyet Dönemi.

》Ve bir diğeri Adem-i Merkeziyetçilik.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.